Задача 2

Задача 21.

Червено джудже от главната последователност има същата ефективна температура, както червен гигант. Колко пъти радиусът на гиганта е по- голям от радиуса на джуджето? Гигантът има 100 пъти по- голяма светимост от джуджето.

Виж решение      Изтегли решение

Задача 22.

Бяло джудже и червено джудже с ефективна температура 3000 К имат еднаква светимост. Колко е ефективната температура на бялото джудже, ако радиусът му е 16 пъти по- малък от радиуса на червеното джудже?

Виж решение       Изтегли решение

Задача 23.

С помощта на закона на Вин (λmax T  = 2,9.10-3 m.K ) пресметнете температурата Т на повърхността на звездата, за която максимумът на интензитета на излъчването е при дължина на вълната λmax = 200 nm. От кой спектрален клас е звездата?

Виж решение      Изтегли решение

Задача 24.

Да допуснем, че звезда, подобна на Слънцето (с радиус 7.108 m и средна плътност 1400 kg/m3) се превръща в неутронна звезда. Колко е радиусът на неутронната звезда, ако плътността й е 1.1018 kg/m3?

Виж решение      Изтегли решение

Задача 25.

По червеното отместване на линиите в спектъра на далечна галактика е установено, че галактиката се отдалечава от нас със скорост  v = 17 000 km/s. Колко светлинни години е разстоянието до галактиката?

Виж решение        Изтегли решение

Задача 26.

С каква скорост се движи спрямо Земята галактика, която е отдалечена от нас на 2.109 ly?

Виж решение         Изтегли решение

Задача 27.

На какво разстояние от нас се намира галактика, която се отдалечава от Млечния път със скорост  5000 km/s?

Виж решение        Изтегли решение