LHCb

    Детек­то­рът тежи 6 500 тона, дълъг е 21 метра, висок – 10 метра, широк – 13 метра и се намира на 100 метра под земята близо до френ­с­кото село Ferney-Voltaire на зем­ната повър­х­ност. За раз­лика от пред­ните три детек­тора, които обг­ръ­щат мяс­тото на сблъ­съка, LHCb се със­тои от поре­дица от детек­торни уст­ройс­тва, които започ­ват близо до мяс­тото на сблъ­съка и са наре­дени по про­т­e­же­ние на LHC (като книги на рафт). При­чи­ната за този вид кон­с­т­рук­ция е заси­ча­нето на опре­де­лен вид час­тица (както и час­ти­ците и анти­час­ти­ците, на които се раз­пада), която обик­но­вено остава близо до лини­ята на LHC след сблъ­съка на про­то­ните. Целта на екс­пе­ри­мента е изу­ча­ва­нето на мал­ките раз­лики между мате­ри­ята и анти­ма­те­ри­ята, откъ­дето може да се наме­рят следи защо при­ро­дата “пред­по­чита” мате­ри­ята пред антиматерията.