ATLAS

    ATLAS е детектор, който има най-широк физичен обхват, от търсене на Хигс бозонът до суперсиметрия (SUSY) и нови измерения. Детек­то­рът тежи 7 000 тона, дълъг е 46 метра, висок и широк – 25 метра, и се намира на 100 метра под земята близо до швей­цар­с­кото село Meyrin на зем­ната повър­х­ност. Това е най-обемният детек­тор кон­с­т­ру­и­ран досега и с него се изу­ча­ват резул­та­тите от сблъс­к­ва­нето на про­тони с изк­лю­чи­телно висока енер­гия. С ATLAS се тър­сят про­из­хода на масата, основ­ните вза­и­мо­дейс­т­вия офор­мили нашата Все­лена и опре­де­лящи ней­ния край, допъл­ни­телни прос­тан­с­т­вени изме­ре­ния, и кан­ди­дати за тъм­ната материя.