CMS

    Детек­то­рът тежи 14 000 тона, дълъг е 28 метра, висок и широк – 15 метра, и се намира на 100 метра под земята близо до френ­с­кото село Cessy на зем­ната повър­х­ност. CMS е детек­тор с общо пред­наз­на­че­ние и науч­ните цели са същите като тези на ATLAS. Въп­реки това, CMS изпол­зва раз­лични тех­ни­чески реше­ния и кон­с­т­рук­ции – детек­то­рът е пос­т­роен около огро­мен свръх­п­ро­во­дящ соле­но­и­ден маг­нит. Двете бъл­гар­ски групи от Софийс­кия уни­вер­си­тет и Инс­ти­тута за ядрени изс­лед­ва­ния и ядрена енер­ге­тика към БАН учас­т­ват в екс­пе­ри­мен­тите с CMS, като са раз­ра­бо­тили и сгло­били детек­торни утройс­тва в България.