За детекторите на частици

Общи характеристики на детекторите

    Детекторите на йонизиращи лъчения са едни от основните инструменти на експерименталната ядрена физика и нейните приложения. Предназначението им е да регистрират не само наличието на радиация, но и да дават информация за енергията на частиците, тяхната траектория, скоростта и заряда им. Отдадената в работния обем на детектора енергия на лъчението се превръща в достъпен за човека сигнал: регистриране на електричен импулс, светлина, фотографско изображение, звук.

    Заредените частици предават енергията си на средата чрез удари, водещи до възбуждане и йонизация на атомите. От своя страна неутралните лъчения първо претърпяват някое от характерните за тях взаимодействия и се превръщат в заредени частици, a след това тези заредени частици възбуждат и йонизират средата. От вида на детектора зависи в какво ще се трансформира отдадената енергия: в пряко събиране на носителите на заряди, в предизвикване на преходи от възбудените молекули, водещи до излъчване на светлина, или до химични pеакции, които правят видима следата на частицата.

    Тенденцията в съвременния ядрено-физичен експеримент е да се използват преди всичко детектори с електричен сигнал, тъй като те най-лесно позволяват включването на достиженията на съвременната електроника и компютри в следващия стадий на обpаботка на информацията.

    Детекторите на йонизиращи лъчения се характеризират с чувствителност, ефективност, отклик, време на отклик, мъртво време, възстановително време и други.

Източник: https://www.znam.bg

 

А ето и някои от детекторите за регистриране на йонизиращи лъчения:

Уилсънова камера

Мехурчеста камера

Пропорционални броячи

Гайгер-Мюлерови броячи

Сцинтилационни детектори

Полупроводникови детектори

Детекторите в ЦЕРН

Видове

ALICE

ATLAS

CMS

LHCb