Справочник

    Справочникът включва основни закономерности  от темите, изучавани в 10 клас по физика и астрономия-задължителна подготовка в ядро "От атома до Космоса". Включени са и стойностите на някои физични константи, които най-често се използват при решаването на задачи.

Международна система единици SIосновни единици, допълнителни единици


Множители и представки за образуване на кратни и дробни единици

Закономерност Формула
Спектрални серии на водородния атом

     

n' и n-цели числа

n'=1-серия на Лайнман

n'=2-серия на Балмер

n'=3-серия на Пашен

Константа на Ридберг
Енергитични нива на електрона във водородния атом      n = 1, 2, 3...

Енергия на фотона, излъчен от водородния атом при преход от състояние с квантово число n състояние с квантово число n'

       (n > n`)
Връзка между маса и енергия
Енергия на връзката на нуклоните в атомното ядро
Масов дефект
Закон за радиоактивно разпадане

N0- брой на радиоактивните ядра в момента t=0

N- брой на радиоактивните ядра в момента

Т1/2  - период на полуразпадане

Алфа-разпадане

Електронно бета-разпадане

--разпадане)

Позитронно бета-разпадане

+-разпадане)

Гама-разпадане
Светимост на звезда

R-радиус на звездата

σ-константа на Стефан

Т-ефективна температура на повърхността на звездата

Закон на Хъбл

v-скорост на галактиката

r-разстояние до галактиката

Константа на Хъбл

 

Начало                   Уроци                  Задачи                  Тестове                    

Название Означение Стойност
Скорост на светлината във вакуум c 2,997 924 58.108 m/s
Елементарен заряд e 1,602 177 33.10-19 C
Константа на Планк h 6,626 0751.10-34 J.s
Константа на Ридберг R 1,097 373 153.107 m-1
Число на Авогадро

NA

6,022 137.10-23 mol-1
Атомна единица за маса u 1,660 540.10-27 kg

931,434 MeV/c2

Маса на електрона me 9,109 389.10-31 kg

5,485 799.10-24 u

0,510 999 MeV/c2

Маса на протона mp 1,672 623.10-27 kg

1,007 276 u

938,272 MeV/c2

Маса на неутрона mn 1,674 928.10-27 kg

1,008 665 u

929,565 MeV/c2

 

Начало                  Уроци                   Задачи                Тестове