Сергей П. Корольов- нашият патрон

Заглавие Сергей П. Корольов- нашият патрон
Абстракт     Целта на заданието е учениците да се запознаят с живота и работата на патрона на училището- Сергей П. Корольов. Възрастовата група е 14-17 години, заданието се осъществява като домашна работа. Очакваният продукт е създаване на Power Point презентация, в която ще представи синтезирано проучената информация.
Увод      Вие сте ученик в професионалната гимназия, която носи името на Сергей П. Корольов и искате да се запознаете с неговия живот и постижения. Знаете, че под негово ръководство е изстрелян в космоса първия изкуствен спътник, както и първия космонавт Юрий Гагарин. Искате да проучите съответната информация.
Задача      Вие сте ученик в училище, което носи името на Сергей П. Корольов. Заедно с Ваши съученици, решавате да създадете презентация, с която да разкажете на другите ученици и на родителите си за живота и работата на С. П. Корольов, първия космонавт Юрий Гагарин, българските космонавти- Георги Иванов и Александър Александров.
Цели

Учениците трябва:

 1. Да открият и проучат информация за живота и дейността на Сергей П. Корольов;
 2. Да открият  и проучат информация за полета на първия космонавт Юрий Гагарин;
 3. Да открият  и проучат информация за полетите на българските космонавти Георги Иванов и Александър Александров;
 4. Да създават Power Point презентация
Процес
 • Сформирайте екипи от 3 до 5 ученика, съобразно изискването за сформиране на ефективно работещи малки групи;
 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал;
 • Потърсете уеб-сайтове с информация за Сергей Корольов, Юрий Гагарин, Георги Иванов и Александър Александров. При търсенето на информацията разпределете задълженията си, съобразно ролята в екипа, с цел оптимизиране на работата. Опитайте се да откриете отговори на следните въпроси:
 1. Кои е Сергей П. Корольов?
 2. Какво научихме за първия полет на човек в космоса?
 3. Кой е Юрий Гагарин?
 4. Кои са Георги Иванов и Александър Александров?
 5. Какви са резултатите от техните полети?
 6. Има ли български фирми, които са свързани със завладяване на космоса?

Подредете информацията за посочените съзвездия според необходимата последователност за откриването им. Използвайте помощ от учителя по физика и астрономия.

Можете да използвате следната последователност за представяне на информацията:

 1. Сергей П. Корольов;
 2. Първият полет на човек в космоса;
 3. Българските космонавти;
 4. България и космоса;
 • Създайте Power Point презентация
Време Две седмици
Източници

- https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2- за Сергей П. Корольов

- https://www.pgkoroljov.weebly.com- сайтът на ПГ "Акад. С. П. Корольов"

- https://yurigagarin.hit.bg/flight.html- сайт за Юрий Гагарин

 

Помощ Потърсете помощ и съдействие от учителите по физика и астрономия и информационни технологии.
Продукт Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час по физика и астрономия
Оценка
 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5. Презентацията показва разбиране на материала.
 6. Презентацията е привлекателна и добре изготвена.