Вселената

Заглавие Вселената
Абстракт      Целта на заданието е учениците да разширят знанията си за Вселената, основните й характеристики, теорията за Големият взрив, бъдещето на Вселената. Възрастовата група е 16-17 години, заданието се осъществява в часовете по физика или ИТ като групова работа или като домашна работа. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация, която ще представи синтезирано проучената информация и виждания на учениците.
Увод       Може би не съществуват хора, които да не са затаявали дъх пред великата Вселена. Нощното звездно небе е едно малко прозорче към безкрая. Въпросите, които вълнуват човечеството, са фундаментални. Намира ли се Вселената в своето детство, или е в зряла възраст? Как ще се развива тя в бъдеще? Ще има ли край нейният живот или не? Как сме се появили и какво е нашето бъдеще?
Цели

Учениците трябва:

 1. Да открият и проучат информация за галактики и видове галактики, за нашата Галактика, за закон на Хъбл;
 2. Да открият и проучат информация за Големия взрив и теории за бъдещето на Вселената;
 3. Да създават Power Point презентация
Задача      Вие участвате на клуба по астрономия, създаден към училището, където учите. Заедно с Ваши съученици от 10. клас, също участници в клуба, решавате да създавате презентации, с които да разяснявате на другите ученици тайните на Вселената, нейното минало и бъдеще.
Процес
 • Сформирайте екипи от 3 до 5 ученика, съобразно изискването за сформиране на ефективно работещи малки групи;
 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал;
 • Потърсете уеб-сайтове с информация за Вселената, нейните характеристики, теорията за Големия взрив, нашата Галактика- Млечният път, бъдеще на Вселена и др. При търсенето на информацията разпределете задълженията си, съобразно ролята в екипа, с цел оптимизиране на работата.
 •  Подредете информацията за Вселената . Използвайте помощ от учителя по физика и астрономия.

    Можете да използвате следната последователност за представяне на събраната информация:

 1. Светът на галактиките;
 2. Нашата Галактика- Млечният път;
 3. Закон на Хъбл;
 4. Теорията за Големия взрив;
 5. Бъдеще на Вселената- теории
 • Създайте Power Point презентация
Източници

     Като начало можете да започнете изследването си от сайтовете:

-       https://www.atom-kosmos.com/

-       https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0- за Вселената

-      https://astronomy.bg/- сайт на списание "Астрономия"

-      https://astronomia.start.bg/- портал за астрономия

-      https://spaceguide.hit.bg/- сайтът предлага информация за звезди, галактики, Вселената и т.н.
Време 300 минути (5 часа)
Помощ      Ако имате нужда от помощ се обърнете към съучениците си или към учителите по физика и астрономия и информационни технологии.
Продукт Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час по физика и астрономия.
Оценка
 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5. Презентацията показва разбиране на материала.
 6. Презентацията е привлекателна и добре изготвена.