За някои приложения на "метода на белязаните атоми"

Знаете ли, че...базедовата болест, болест на щитовидната жлеза, се установява с помощта на радиоактивните лъчи?

        Как става това?

    Щитовидната жлеза  е най-голямата ендокринна (с вътрешна секреция) жлеза с тегло 20 — 25 грама при възрастните. Хормоните на щитовидната жлеза съдържат йод. За изследването се прилага т. нар. "метод на белязаните атоми"- ако към веществото, което съдържа определен елемент, се прибави препарат от радиактивен изотоп на същия химичен елемент, при различни химични процеси лесно може да се определи пътя на този елемент, участието на този елемент в обмяната на веществата и т.н., тъй като изотопите непрекъснато излъчват.

    При базедова болест щитовидната жлеза усвоява активно йод и затова при съмнения за такава болест пациентите поглъщат безопасна доза радиоактивен йод-131, като с подходящ детектор се следи натрупването му в жлезата.  Чрез измерване на гама- лъчението може да се определят нейните размери и особености. Периодът на полуразпадане на ядрото йод- 131 е около 8 дни, а изследването трае няколко часа. Освен йод- 131 може да се използва йод- 123, който е по- краткоживущ радиоактивен изотоп и е по- подходящ за такива изследвания.

Какво представляват гама- лъчите? Какви видове радиоактивни лъчи има и какви са техните свойства?

Други приложения на радиоактивните лъчи и на "метода на белязаните атоми":

Във вентилацията- за изследване на процесите на филтрация и скоростта на потоците на газовете, количеството пренасяно вещество, наличието на пробиви;

  • В металургията- за изследване на процесите на кристализация, за анализиране съставът и структурата на метални детайли;
  • В машиностроенето- за отчитане на износването на машинните елементи, качествата на маслата, корозията на металите и др.;
  • В биологията- за изследване на процесът на фотосинтезата, който протича в растенията. Той се състои в трансформация под въздействие на светлината на въглеродния диоксид от въздуха и водата във въглеводород, кислород и вода:

    Изследваните растения се поставят в среда с въглероден диоксид, "белязан" с въглерод- 14, като се облъчват със светлина през различни периоди от време с различна продължителност, след което с помощта на хроматографски методи се анализират различните молекулярни съставки в растенията. Присъствието на радиоактивния въглерод е указание за участието на въглеродния диоксид във фотосинтезата.

  • Като радиоактивни индикатори- при изследване на водите и водните ресурси- за измерване количеството на валежите, скоростта и посоката на теченията, филтрацията на водите в езера, язовири, канали, връзката между различни водоеми, движението на подпочвените води. Използват се въглерод- 14, тритий, берилий- 10 (за циркулацията на водите в моретата и океаните), хлор- 36 (за процеса на утаяване на радиоактивните отпадъци във водните басейни).

 

За още информация https://mgu-physics.com/e107_files/downloads/nuclear_physics/Prilozhenie_na_radioaktivnostta.pdf