Избрани задачи от олимпиади

Задача 1. Олимпиада по физика, Общински кръг 06.01.2013 г.

Момче стои на речен мост с височина h = 40 m и пуска камък във водата. Като приемете, че камъкът пада свободно с ускорение g = 10 m/s2, определете:

а) времето t1, за което камъкът изминава първата половина от пътя;

б) моментната скорост v1 на камъка точно по средата на разстоянието до водната повърхност;

в) средната скорост vcp на движение за втората половина от пътя.

(приемете, че )

Решение на а) и б)             Решение на в)

Задача 2. Олимпиада по физика, Общински кръг (06.01.2013 г) - 8 клас

Водач на автомобил спира пред пешеходна пътека като изминава разстояние s1 = 18 m с ускорение a = 4 m/s2. След t = 20 s потегля отново и достига първоначалната си скорост за време t2 = 2,5 s. Приемете, че двете движения са равнопроменливи.

а) Пресметнете началната скорост на автомобила v.

б) Определете времето за спиране t1.

в) Начертайте графика на скоростта от времето за трите етапа на разглежданото движение.

г) Колко метра повече щеше да измине автомобилът за целия интервал от време, ако не беше спирал и се е движил равномерно със същата начална скорост v?

Решение на а), б) и в)         Решение на г) 

Задача 3. Олимпиада по физика, Общински кръг (06.01.2013 г) - 8 клас

Кутия с маса m = 600 g, която е в покой върху хоризонтален под, започва да се движи под действие на две еднопосочни, постоянни, успоредни на пода, равни по големина сили F. След време от началото на движението кутията достига скорост v1 = 0,4 m/s. Коефициентът на триене между кутията и пода е k = 0.1 g = 10 m/s2.

а) Представете на схема, означете и запишете наименованията на всички сили, които действат на кутията.

б) Пресметнете големината на силата F.

в) Пресметнете скоростта v2 на кутията в момента t2 = 10 s. Обяснете как ще се измени движението, ако в този момент двете сили престанат да действат.

г) Определете времето за спиране t3.

Решение