Избрани задачи от олимпиади

Задача 1. Олимпиада по физика, Общински кръг (13.01.2012 г.) - 8 клас

На фигурата са представени графиките на скоростта на две тела. Определете:

а) вида на движението на телата 1 и 2 и по какво се различават двете движения;

б) скоростта на всяко от телата в осмата секунда от началото на движението им;

в) ускорението на всяко тяло;

г) какъв път ще измине всяко от телата за 8 s от началото на своето движение;

д) Ще успее ли второто тяло да настигне първото? Обосновете отговора си.

 

Решение

Задача 2. Олимпиада по физика, Общински кръг (13.01.2012 г) - 8 клас

Автомобил се ускорява от покой до скорост 36 km/h за 10 s. След като се движи равномерно още 2 min с тази скорост, двигателят се изключва. Автомобилът се движи равнозакъснително още 50 m и спира.

а) Определете началните и крайни скорости на автомобила по време на всеки адин от етапите на движението му.

б) Колко време автомобилът се движи с изключен двигател?

в) С каква средна скорост автомобилът изминава целия път?

Решение

Задача 3. Олимпиада по физика, Общински кръг (13.01.2012 г) - 8 клас

ЧАСТ 1. Тяло с маса m = 0,5 kg е хвърлено вертикално нагоре и достига височина H = 5 m. Определете началната скорост на тялото, ако пренебрегнете силата на съпротивление на въздуха.

ЧАСТ 2. На практика силата на съпротивление на въздуха оказва влияние на движението. Ако същото тяло е хвърлено със същата начална скорост от същото място, но му действа постоянна сила на съпротивление на въздуха, то достига височина h = 4,8 m.

а) Направете чертеж и означете действащите на тялото сили, както и равнодействащата сила.

б) Намерете ускорението, с което се движи тялото в този случай.

в) Пресметнете големината на равнодействащата сила.

г) Пресметнете големините на действащите на тялото сили.

Приемете земното ускорение g = 10 m/s2.

Решение