Избрани задачи от олимпиади

Предлагам на вашето внимание задачи, давани на олимпиада по физика преди 2015 г.

Задача 1. Олимпиада по физика, Областен кръг (04.02.2014 г) - 8 клас

Ракета модел е изстреляна от земната повърхност вертикално нагоре. Двигателят на ракетата работи t1 = 4,5 s и за това време тя се издига равноускорително с ускорение a = 16/9 . g , където g е земното ускорение, след което двигателят се изключва. Съпротивлението на въздуха не се отчита. Определете:

а) на каква височина h1 се намира ракетата и колко е нейната скорост v1 в момента, в който двигателят престава да работи;

б) времето t2, за което с изключен двигател ракетата ще достигне най-високата точка от траекторията си;

в) на каква максимална височина hmax ще се издигне ракетата;

г) колко секунди след изключването на двигателя ракетата ще падне на земната повърхност.

Решение

Задача 2. Олимпиада по физика, Областен кръг (04.02.2014 г) - 8 клас

Тяла с маса m = 2 kg е в покой върху хоризонтална равнина. 

             

а) Определете големините на силата на тежестта G на тялото, силата на реакция на опората N и теглото P на тялото. Направете чертеж и представете на него трите сили с насочени отсечки.

б) Кои две от тези сили (G, P и N) според третия принцип на механиката са сили на действие и сили на противодействие? Обяснете.

в) Третата от изброените сили също има сила на противодействие. Каква е тя и къде е приложена?

Прилагаме към тялото постоянна хоризантална сила F = 3 N и то започва да се хлъзга по хоризонталната равнина (фиг.1б). Когато изминава път s = 2 m, тялото достига скорост v = 2 m/s. Определете:

а) времето t, за което тялото изминава път s;

б) ускорението a на тялото;

в) коефициента на триене k между тялото и хоризонталната равнина.

  Решение