Задача 1.

08.08.2013 08:41

Дадено: n = 4,5,6

Търси се: λ = ?

Използваме формулата на Балмер:

За зелената светлина при n = 4 получаваме:

За синята светлина при n = 5 получаваме:

За виолетовата светлина при n = 6 получаваме: