Критерии за оценяване на изпълнението на проект

 

І. Изисквания за създаване на проекта

1. Общи изисквания:

 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Използвани са ефективно технологичните източници.
 3. Проектът трябва да бъде представен на Power Point, посочени са ресурсите, допълнителните източници и консултанти по проекта.
 4. Трябва да бъдат представени най-малко два ресурса /от интернет или енциклопедични книги и учебници/.
 5. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 6. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 7. Привлекателна и добре изготвена презентация.
 8. Участие – членовете на екипа трябва да имат равно участие в създаването и представянето на проекта и да са в състояние да докажат своето авторство.
 9. Времетраене – презентацията трябва да се вмести в рамките на 10 минути.

 

ІІ. Критерии за оценка на презентацията

А/ Съдържателни:

 1. Темата да отговаря на зададената.
 2. Да е обвързано с овладяването на знания и умения по информационни технологии, природознание, изобразително изкуство.
 3. Подбраното съдържание трябва така да бъде дозирано, че да е реално постижимо представянето му в рамките на зададените 10 минути
 4. Убедителност на представяната теза.
 5. Представеният проект трябва да съдържа елементи на индивидуализация.

Б/ Технологични:

 1. В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, картинки, таблично и графично представяне на информацията, там където съдържанието позволява това.
 2. Задължителни елементи

2.1.      Добре използвана техника за въвеждане на текст със съответните характеристика за размер, шрифт, цвят, ефекти, артистичен текст и т.н.

2.2.      Поне 5 графични изображения отговарящи на зададената тема – свалени от интернет или други източници с добро качество.

2.3.      Поне 2 изготвени от авторите графични изображения чрез инструментите на Microsoft.

2.4.      Поне една таблица.

2.5.      Анимирани - текст, графика и смяна на слайдовете.

2.6.      Прецизно определяне на необходимото време и по желание задаване на автоматично прелистване.

2.7.      Балансирана анимация на елементите на отделните слайдове.

   3. Ергономично оформление на слайдовете:

3.1.      Дозираност на елементите на всеки слайд

3.2.      Висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, съчетаване на шрифтове, цвят, фонове и пр.

3.3.      Качествени графични изображения.

   4. Естетическо оформление на презентацията

4.1.      Баланс и хармония в цветовете;

4.2.      Контраст между цветовете на фона и текста, както и другите елементи на презентацията

4.3.      Хармонично и балансирано разположение на компонентите върху слайда

4.4.      Подходящ и балансиран избор на дизайн на слайдовете на цялата презентация.

 

В/ Презентиране на информацията

 1. Синхронност при представянето: съчетаване на слово, средства за невербално общуване с аудиторията и технологията (компютъра).
 2. Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения.
 3. Управление на времето.
 4. Съгласуваност на участниците при представянето – разпределение на ролите във времето за презентиране, равно участие, екипност.

 

Система за оценяване на презентацията

 • Съдържателни аспекти –10
 • Технологични аспекти –10
 • Презентиране – 10