Количествени задачи

Стратегия при решаване на количествени (изчислителни) задачи:

  1. Внимателен прочит и анализ на физичните явления, свойства;
  2. Кратък запис на даденото и търсеното и ако е необходимо се прави чертеж, рисунка, схема, експеримент, справка с учебника или помощна литература;
  3. Записва се формула за търдената величина;
  4. Анализ на написаната зависимост. Ако има и други неизвестни величини, се добавят още зависимости между тях;
  5. Чрез последователно изразяване и заместване в получаваните зависимости се стига до параметрично уравнение за търсената величина (буквено решение);
  6. Проверява се получената формула чрез единиците;
  7. Прави се анализ на отговора.

Задача 1.

Пресметнете дължините на вълните на зелената, синята и виолетовата линии от серията на Балмер.

 Виж решение           Изтегли решение 

Задача 2:

Пресметнете дължините на вълните на първите две линии от сериите на Лайман и Пашен.

Виж решение         Изтегли решение

Задача 3.

Определете късовълновите граници на сериите на а) Лайман; б) Пашен.

 Виж решение         Изтегли решение

Задача 4.

Електрон преминава от състояние с квантово число n = 1 в състояние с квантово число n = 3. Ще погълне или ще излъчи фотон атомът при този преход?

Виж решение         Изтегли решение

Задача 5.

Като използвате данните от фигурата, пресметнете енергията на фотоните, съответстващи първите две линии от спектралните серии на Лайман и Балмер.

Виж решение         Изтегли решение

 

Задача 6.

Колко спектрални серии могат да се получат от атоми водород, в които електронът се намира в състояние с квантово число n = 6?

Виж решение      Изтегли решение

Задача 7.

За разделяне на ядрото на отделни нуклони е необходима енергия 546 MeV. Колко е специфичната енергия на връзката?

Виж решение          Изтегли решение

Задача 8.

Енергията на връзката за ядрото   е 147,8 MeV. Колко е масовият дефект?

Виж решение      Изтегли решение

Задача 9.

Колко мегаелектронволта е енергията на покой на частица с маса ?

Виж решение     Изтегли решение

Задача 10.

Пресметнете енергията на връзката за деутерия.

Виж решение      Изтегли решение