<< Предишна                                                      Следваща >>

Задача 10. (Задача 49- ДЗИ- 2013г.)

На схемата са показани енергетични нива в атома на водорода.

 

А) В кое енергетично ниво енергията на електрона е минимална?

Б) Начертайте възможните преходи на електрона от състояние с n = 3 до основното състояние.

В) Електрон преминава от състояние с n = 1 в състояние с n = 4. Ще погълне или ще излъчи фотон атомът при този преход?

Изтегли решение

Задача 11. (Задача 50- ДЗИ- 2013г)

Колко е периодът на полуразпадане на изотопа на водорода тритий, ако след 48 години е останала 1/16 част от първоначалното му количество?

Изтегли решение

Задача 12. (Задача 50- ДЗИ- 2008г.)

Специфичната енергия на връзката за изотопа   е ε = 7,07 MeV на нуклон.

А) Колко джаула е енергията на връзката ΔE? (1 eV = 1,6.10–19 J)

Б) Колко килограма е масовият дефект Δm на ядрото?

(Скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s.

Изтегли решение

Задача 13. (Задача 50- ДЗИ- 2008г.)

Количеството на даден радиоактивен изотоп намаляло 8 пъти за 24 денонощия.

А) Запишете закона за радиоактивното разпадане.

Б) Колко денонощия е периодът на полуразпадане на този изотоп?

В) Каква част от началното количество N0 ядра са се разпаднали за първите 16 денонощия?

 Изтегли решение 

Задача 14.

Водороден атом излъчва фотон, съответстващ на червената линия от серията на Балмер, и непосредствено след това същия атом излъчва още един фотон. Определете неговата дължина на вълната.

Изтегли решение

Задача 15.

Изотоп на плутоний    е алфа- радиоактивен. Процесът на неговото разпадане има следния вид:

При това разпадане се освобождава енергия, голяма част от която е кинетична енергия на алфа- частицата. Ядрото на урана е във възбудено състояние и преминава в основно, като излъчва гама- квант. Определете скоростта, с която излитат алфа- частицата при разпада на изотопа , ако се отчита, че гама- квантът отнасят 0,09 MeV енергия. Масите на атомите, участващи в реакцията, са следните: mPu = 239,05122u,

mU = 235,04299u,     mHe = 4,00260u.

Изтегли решение

Задача 16.

Ядро на изотоп на торий претърпява три последователни алфа- разпади. Като използвате менделеевата таблица определете какво ядро се получава?

Изтегли решение

Задача 17.

Какви ядра и частици се получават от ядро на изотоп на торий   след едно алфа- разпадане, последвано от два бета- разпадания и още едно алфа- разпадане?

 Изтегли решение 

Задача 18.

Ядро на изотопа се е получило от друго ядро след едно алфа- и едно бета- разпадане. Кое е изходното ядро?

Изтегли решение