Избрани задачи

Задача 1. (Задача 50- ДЗИ- 2011г.)

На схемата са дадени енергетичните нива на водороден атом.

А) Пресметнете енергията Е΄ на фотона, излъчен при означения преход.

Б) Начертайте преход, отговарящ на друга  линия от същата спектрална серия. Енергията на фотона при този преход е Е˝.

В) Сравнете енергиите Е΄и Е˝ и честотите ν΄ и ν˝ на двата фотона.

Изтегли решение

Задача 2. (Задача 50- ДЗИ-2012г.)

Дайте кратък отговор (с 2-3 думи) на въпросите:

А) Какъв извод за Вселената се прави от наблюдаваното червено отместване на линиите в спектрите на галактиките?

Б) Името на кой известен астроном носи законът, по който може да се определи разстоянието до далечна галактика, ако знаем скоростта на галактиката?

В) Галактика, която е на разстояние r1 от Земята, се отдалечава от нас със скорост v1. С каква скорост v2 се отдалечава друга галактика, която е на разстояние r2 = 3r1 от Земята?

Изтегли решение

Задача 3. (Задача 50- ДЗИ- 2012г.)

Електронът във водороден атом се намира в състояние с енергия Е3.

А) Начертайте възможните преходи на електрона до основно състояние.

Б) При кой от тези преходи се излъчва фотон с най-голяма честота и каква е неговата енергия E?

Изтегли решение

Задача 4. (Задача 50- ДЗИ- 2008г.)

Астрономи изследват неизвестен космически обект, който излъчва гама-лъчи (фотони с голяма енергия). Те регистрират два вида фотони:

1. фотони с честота ν1 = 1.1026 Hz;

2. фотони с дължина на вълната λ2 = 6.10–18 m.

А) Определете енергиите E1 и Е2 (в джаули) на двата вида фотони.

Б) Определете отношението E1/E2.

Константата на Планк е h = 6,6.10–34 J.s, скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s.

 Изтегли решение 

Задача 5. (Задача 49-ДЗИ- 2010г.)

За биологични изследвания се използва радиоактивният изотоп на фосфора , чийто период на полуразпадане е 14 дни. При разпадането се получава стабилен изотоп на сярата:

 А) Какви са частиците x, които се излъчват от ядрата ? Обосновете отговора си.

Б) Радиоактивен източник в даден момент съдържа 8 mg от изотопа . Колко милиграма от този изотоп ще има в източника след 28 дни?

Изтегли решение

Задача 6. (Задача 50- ДЗИ- 2010г.)

Светимостта на звезда (енергията, излъчена от звездата за една секунда) се определя по формулата L = 4πRmσT n , където R e радиусът на звездата, T – средната температура на нейната повърхност, σ е физична константа, а m и n – цели числа.

А) В какви единици се измерват светимостта L и температурата T?

Б) Запишете стойностите на числата m и n.

В) Нашето Слънце има радиус RC , температура на повърхността TC и светимост LC. Звезда с температура на повърхността 2TC има светимост 4LC. Изразете радиуса на тази звезда чрез радиуса RC на Слънцето.

Изтегли решение

Задача 7. (Задача 50- ДЗИ- 2009г.)

Някои звезди изглеждат сини, а други – бели, жълти или червени. Цветът на звездите зависи от температурата T на тяхната повърхност (вж. таблицата). Максимумът в спектъра на излъчване на звезда с температура T1 = 5.103 K е при дължина на вълната λ1 max = 5,8.10−7 m.

A) Какъв е цветът на тази звезда?

Б) Какви са температурата T2 и цветът на звезда, за която максимумът в спектъра на излъчване е при дължина на вълната λ2 max = 1,45.10−7 m?

Температура

Цвят

над 12 000 К

син

6000 – 12 000

бял

3700 – 6000

жълт

под 3700

червен

Изтегли решение

Задача 8. (Задача 50- ДЗИ)

Фотон с енергия E = 13,6 eV се поглъща от електрон в невъзбуден атом на водорода, в резултат на което го йонизира. Каква е честотата и дължината на вълната на погълнатия фотон? Константата на Планк е h = 6,63.10−34 J.s, а скоростта на светлината е c = 3.108 m/s . (1 eV = 1,6.10−19 J )

 Изтегли решение 

Задача 9. (Задача 49- ДЗИ- 2008)

Енергията на връзката за ядро  е  ΔE = 92,2 MeV.     

Определете:

А) специфичната енергия на връзката Eсп

Б) масовия дефект Δm и го изразете в килограми и електронни маси

(Скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s,  1eV = 1,6.10-19 J, масата на електрона е me = 9,1.10-31 kg.)

Изтегли решение

 << Предишна                                                  Следваща >>