Втори принцип на механиката

1. Сили

    Действието на едно тяло върху друго тяло в механиката се описва с величината сила.

    Силите променят движението на телата. Под действие на сили телата започват да се движат или да спират, променят скоростта си или посоката на движението си.

    Единицата за сила се нарича нютон (N).

    Силите се характеризират с големина, посока и приложна точка. Те се представят геометрично с насочени отсечки. 

2. Събиране на сили

    Как се движи тяло, ако му действат едновременно две или повече сили? 

Например, на един движещ се автомобил действат: силата на тежестта, силата, създадена от двигателя, силата на триене между гумите и пътната настилка и силата на съпротивление на въздуха. Автомобилът обаче не извършва няколко движения, а само едно, като че ли му действа само една сила.

    Равнодействаща (или резултантна) сила на няколко сили наричаме сила, която предизвиква същото действие.

Как се намира равнодействаща на сили с една и съща приложна точка?

А. Събиране на сили с еднакви посоки

    Равнодействащата F на две сили F1 и F2, които имат еднакви посоки, е сила със същата посока, а големината й е равна на сумата от големините на двете сили:

 

    Пример за действие на няколко сили с еднаква посока  са товарните влакове с много вагони, които се теглят ог два локомотива.

Б. Събиране на сили с противоположни посоки

    Равнодействащата F на две сили F1 и F2, които имат противоположни посоки, е сила, която е насочена по посока на по-голямата от двете сили, а големината й е равна на разликата от големините на двете сили:

В. Събиране на сили с противоположни посоки и равни големини

 

3. Втори принцип на механиката

    Ускорението a, с което се движи едно тяло, е правопропорционално на равнодействащата F на приложените към тялото сили и обратнопропорционално на масата m на тялото:
 

    Уравнението на втория принцип може да се запише също така във вида:

                   втори принцип на механиката

    Равнодействащата сила F е равна на произведението от масата m и ускорението a.

    С помощта на уравнението F = m.a можем да дадем определение на единицата за сила: Един нютон ( F = 1 N) е големината на сила, която приложена към тяло с маса m = 11 kg му придава ускорение a = 1 m/s2.

  или  

 Виж симулацията!

Научихме ли всичко?

Решете теста!