Видове сили

1. Сила на тежестта

    Силата на тежестта G е гравитационна сила, с която Земята привлича телата, намиращи се близо до нейната повърхност. Когато тяло с маса m пада свободно, единствената сила, която му действа е силата на тежестта G.

Особености:

  • посока - винаги е насочена вертикално надолу;
  • големина - силата на тежестта е равна на произведението от масата m на тялото и земното ускорение g:  
  • приложна точка - център на тежестта на тялото 

 

2. Взаимодействие на тяло с опора

    Тяло с маса m е в покой върху хоризонтална опора. На тялото действат две сили с противоположни посоки: сила на тежестта G и сила на реакция на опората N, която е перпендикулярна на опората. Тъй като тялото е в покой, двете сили се уравновесяват: N = G = mg

    Силата на реакция N на опората е силата, с която опората действа на тялото. Съгласно с третия принцип на механакита тялото противодейства с равна по големина и противоположна посока сила. Тази сила се нарича тегло на тялото и се означава с буквата Р. Следователно:

  или          тегло

    Силата на тежестта и теглото имат равни големини и еднакви посоки. Това обаче са различни сили, защото:

  1. двете сили са приложени към различни тела - силата на тежестта е приложена към тялото, а силата на теглото е приложена към хоризонталната опора, която задържа това тяло в покой.
  2. двете сили имат различна природа - силата на тежестта е гравитационна сила. Теглото е сила на натиск върху опората. Теглото и силата на реакция на хоризонталната опора са сили на действие и противодействие. Силата на тежестта също има сила на противодействие. Това е гравитационната сила G1, с която тялото привлича Земята. 
 

3. Сила на триене

    Силата на триене при хлъзгане винаги е насочена в противоположна на движението на тялото посока. Големината й се пресмята по формулата:

,

където N е силата на реакция на опората, а k е коефициент на триене. Кофициентът на триене зависи от вида на триещите се  повърхности. Обикновено за гладки повърхности неговата стойност е по-малка, а за грапави - по- голяма.

 

 

Научихме ли всичко?

Решете теста!