Трети принцип на механиката

1. Действие и противодействие

     
     

    Дясната ръка действа на лявата ръка със сила F1. Лявата ръка противодейства с противоположна по посока сила F2. Чукът действа на гвоздея със сила , а гвоздеят му противодейства със сила. 

 Виж симулацията!

    Подобни примери ни убеждават, че силите винаги възникват по двойки: сила на действие и сила на противодействие.

    Като обобщава резултатите от многобройни наблюдения и опити, Исак Нютон формулира третия принцип на механиката:

     Ако едно тяло действа на друго тяло със сила, то винаги второто тяло противодейства на първото с равна по големина и противоположна посока сила.

    На третия принцип на механиката може да се даде и по-кратка формулировка:

    На всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие.

Уравновесяват ли се силите на действие и противодействие? Не!

 

    Особености на силата на действие и на силата на противодействие:

  • Двете сили имат равни големи и противоположни посоки.
  • Силата на действие и силата на противодействие винаги са приложени към различни тела. Затова те не могат да се заменят с равнодействаща сила и не се уравновесяват.
  • Двете сили действат винаги едновременно.
  • Не е възможно действие без противодействие.

 

 

 Виж симулацията!

2. Реактивно движение

    Действието на реактивните двигатели на ракетите и самолетите се обяснява с третия принцип на механиката. При изгаряне на горивото се получават газове. Ракетата действа на газовете с голяма сила F и ги изхвърля през суплото си. Съгласно с третия принцип на механиката газовете противодействат на ракетата с равна по големина и противоположна посока сила FR, която ускорява ракетата. Такова движение се нарича реактивно движение, а силата, която го  поражда - реактивна сила

    Под действие на реактивни сили космическите кораби извършват маневри в безвъздушното пространство. Посоката на реактивната сила е противоположна на посоката, в която изтичат газовете. Чрез суплото посоката, в която изтичат газовете, може да се променя, което веднага променя посоката на реактивната сила и дава възможност да се управлява корабът.

Научихме ли всичко?

Решете теста!