Свободно падане

1. Кое движение се нарича свободно падане?

    На всички тела около нас действа сила на тежестта. Това е силата, с която Земята привлича телата към себе си. Телата, които са оставени без опора, под действие на силата на тежестта падат вертикално надолу към земната повърхност.

  Галилео Галилей изследва опитно падането на телата и пръв достига до извода, че 

в отсъствие на съпротивление на въздуха всички тела падат към земната повърхност с едно и също ускорение, което не зависи от тяхната маса, форма и обем.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  И така:

Движение, при което:

  • съпротивлението на въздуха е толкова малко, че може да се пренебрегне;
  • праволинейно движение;
  • в началния момент t0 = 0 падащото тяло е в покой, т.е. началната му скорост v0 е нула ;
  • равноускорително движение;
  • ускорението е едно и също за всички тела и е равно на g = 9,8 m/s2 (земно ускорение),

е свободно падане.

    Свободно падане се демонстрира с опита на фиг. 2.

    В дълъг стъклен цилиндър се поставят сачма и перце. Във въздушна среда сачмата пада по-бързо от перцето. След това с помпа се изтегля въздухът от цилиндъра. В безвъздушно пространство (вакуум) двете тела падат едновременно.  

 

 Виж симулацията!

2. Земно ускорение

    Ускорението при свободно падане в близост до земната повърхност се означава с буквата g и се нарича земно ускорение. Земното ускорение е еднакво за всички тела. То е приблизително равно на g = 9,8 m/s2. 

    Многобройни точни измервания показват, че земното ускорение зависи от географското положение на мястото, където се извършват опитите.

Виж симулацията!

3. Закони при свободно падане

    Ако в началния момент тялото е в покой, свободното падане се извършва вертикално надолу по права линия. За свободното падане по права линия са в сила законите за скоростта и пътя при равноускорително движение без начална скорост, в които трябва да се положи a = g:

 Виж симулацията!

Научихме ли всичко?

Решете теста!