Равнозакъснително движение

1. Закони за скоростта и пътя

       Движението, при което скоростта намалява с постоянно ускорение, се нарича равнозакъснително движение.

    Приблизително равнозакъснително е движението на автомобила, мотоциклета или влака след натискане на спирачките, също така движението на самолета при приземяване, на парашутиста непосредствено след разтваряне на парашута.

    Законите за скоростта и пътя при равнозакъснително движение се изразяват математически по подобен начин както при равноускорителното двежение, само че знакът "+" в сътветните формули се заменя със знака "-":

                             закон за скоростта

                               закон за пътя

    

    На фигурата е показана графиката на закона за скоростта при равнозакъснително движение.

    Както при равноускорителното движение средната скорост vср на равнозакъснителното движение е равна на половината от сумата на началната скорост v0 и крайната скорост v:

       средна скорост

 

 

2. Време за спиране

    Тъй като при равнозакъснително движение скоростта напрекъснато намалява, след известно време тя става равна на нула и тялото спира да се движи. Времето за спиране се определя от закона за скоростта, след като положим v = 0:

  

                  време за спиране

    От последната формула се вижда, че времето за спиране зависи от началната скорост (скоростта в момента на натиска не спирачката) и ускорението.

 

    На фигурата е показана графиката на закона за скоростта при равнозакъснително движение на едно тяло. 

 

    От нея можем да определим, че в момента от време t = 4s скоростта на тялото е нула (v = 0), т.е. тялото е спряло. Следователно времето за спиране в този случай е t = 4s.

3. Спирачен път

    Спирачен път се нарича разстоянието (пътят), което изминава автомобил или друго превозно средство от момента на натискане на спирачката до пълното спиране.

Движението при спиране е приблизително равнозакъснително движение. 

Как спирачният път зависи от началната скорост v0 и от ускорението a при спиране?

Заместваме времето за спиране  в закона за пътя при равнозакъснително движение :

      спирачен път 

    Вижда се, че спирачнията път зависи от квадрата на началната скорост v0. Например, когато началната скорост нарасне 2 пъти, спирачният път се увеличава 4 пъти. 

    Освен от скоростта спирачният път зависи от ускорението a. То се определя от триенето между автомобилните гуми и пътната настилка. Колкото е по-голямо триенето, толкова с по-голямо ускорение спира автомобилът и сирачният път е по-къс. Когато настилката е мокра или заледена, триенето намалява. Ускорението също намалява, а спирачният път става по-дълъг.

 

 

 

Научихме ли всичко?

Решете теста!

Вече знам!

  1. Кога казваме, че едно тяло се движи?
  2. Величините, които характеризират движението
  3. Видове движения:
  • равномерно, 
  • равнопроменливи движения:
  1. равноускорително,
  2. равнозакъснително, 
  3. свободно падане, 
  4. движение на тяло, хвърлено вертикално нагоре, 
  5. движение на тяло, хвърлено вертикално надолу
 
Разгледайте интелектуалната карта