Равноускорително движение

1. Закон за скоростта

    На фиг.1. е показан автомобил, който извършва равноускорително движение с ускорение а. Моментът , от който започваме да отчитаме времето, се нарича начален момент. Скоростта на автомобила в началния момент се нарича начална скорост.

Фиг.1.

    Как се изменя скоростта при равноускорително движение?

    Във  формулата за ускорение (от предишния урок)    заместваме  t1 = 0,    t2 = t,    v1 = v0,    v2 = v.  Получаваме    Умножаваме накръст      и изразяваме скоростта v  в момент от време t: 

                                                           закон за скоростта 

    Последната формула показва как се изменя скоростта на едно тяло с течение на времето при равноускорително движение.

    Скоростта при равноускорително движение е равна на сумата от началната скорост v0 и произведението на ускорението a по времето t.

    Приблизително равноускорително е движението на потеглящите автомобили, на излитащите самолети и други.

    Когато в началния момент от време t0 = 0  началната скорост е нула (v0 = 0), то: 

              закон за скоростта при равноускорително движение без начална скорост

 

2. Графика на закона за скоростта

    Нека си припомним как се построява графиката на . Първо попълваме в таблица стойности на х и пресмятаме стойностите на y. Нека a = 10 и b = 5, т.е. построяваме графика на 

 

x 0 1 2 3
y = 10 + 5x 10 15 20 25

 

    В правоъгълна координатна система построяваме графиката (фиг.2):

    Нека сравним закона за скоростта  и Вижда се, че имат еднакъв вид. Следователно графиката на закона за скоростта има вида (фиг.3):

   

    Ако v0 = 0, графиката на закона  ще започва от началото на координатната система (фиг.4):

 

3. Закон за пътя

    Пътят при променливо движение се пресмята по формулата 

    Средната скорост при равноускорително движение е равна на половината от сумата на началната скорост v0 и крайната скорост v: 

 

                                    закон за пътя при равноускорително движение с начална скорост

    Ако v0 = 0, формулата придобива вида:

                                          закон за пътя при равноускорително движение без начална скорост

Научихме ли всичко?

Решете теста!