Механично движение

Вече знам!

Механично движение - всяко изменение на взаимното положение на телата с течение на времето.  

 

Траектория - линията, която тялото описва при своето движение.

Според вида на траекторията движенията се разделят на праволинейни и криволинейни.

Път - дължината на измината част от траекторията.

Равномерно движение - едно тяло извършва равномерно движение, ако за равни интервали от време изминава равни пътища.

Неравномерните движения са ускорителни или закъснителни.

 

1. Отправно тяло

   Движението на телата витаги се разглежда спрямо определено тяло, което се приема за неподвижно. 

   Тялото, спрямо което определяме положението и движението на другите тела, се нарича отправно тяло.

   За тела, чието положение не се изменя с течение на времето, казваме, че са в покой спрямо отправното тяло. Изборът на отправно тяло най-често се прави от съображения за удобство. Видът на движението маже да зависи от този избор. Например, ако за отправно тяло изберем движещ се влак,седящият в купето пътник е в покой спрямо влака, но ако за отправно тяло изберем земната повърхност, пътникът е в движение. Затова казваме, че движението и покоят са относителни.

2. Средна скорост

    Скоростта е физична величина, която характеризира бързината, с която се движат телата.  

   Величината, която се получава при разделяне на изминатия път с интервала време за изминаването му, се нарича средна скорост на движението.

    Колкото средната скорост е по-голяма, толкова по-бързо се изминава определен път. Ако автомобил се движи със средна скорост 20 m/s, той ще измине 1000 m за  време 50 s. Но ако средната му скорост е 40 m/s, същия път ще измине за  25 s.

    В повечето случаи телата се движат неравномерно: по-бързо в праволинейните участъци от пътя и по-бавно в населените места и на завоите. 

    При неравномерно движение на тяло средната скорост е равна на скоростта, с която , ако тялото се движи равномерно, ще измине същия път за същото време.  

 

Научихме ли всичко?

Решете теста!