Лост

1. Въртящ момент

Къде трябва да блъскаме вратата, за да я отворим с по-малко усилие - близо до пантите или до дръжката?

фиг.1.

 

Способността на една сила да предизвика въртене на твърдо тяло зависи от две неща:

  • големината на силата F;
  • разстоянието от линията на действие на силата до точката (оста) на въртене, наречено рамо на силата l.

Физичната величина, която характеризира силите по отношение на способността им да предизвикат въртене, се нарича въртящ момент. Въртящият момент на сила се пресмята по формулата:

въртящ момент = силата х нейното рамо

 

От формулата следва, че единицата за въртящ момент е нютон-метър (N.m). Един нютон-метър е въртящ момент на сила F = 1 N с рамо l = 1 m.

 

2. Условие за равновесие на лост

Лостът е неогъваем прът, който се върти около неподвижна опорна точка (ос)

фиг.2

Лостът е прост механизъм, с който се печели сила (фиг.2). Двете сили създават въртящи моменти  и ,  които се стремят да завъртят лоста в противоположни посоки. Опитно се установява, че лостът е в равновесие (остава неподвижен), когато двата противоположни въртящи моменти са равни:

      условие за равновесие на лост

В случаите, когато силите са носочени перпендикулярно на лоста, техните рамена са равни на разстоянието от приложната точка на силата до опорната точка на лоста. Нарича се още рамо на лоста.

И така, лостът е в равновесие, ако произведението от големината на едната сила и съответното рамо на лоста е равно на произведението от другата сила и другото рамо на лоста:

Когато лостът е в равновесие, на по-дългото рамо действа по-малка сила.

 

3. Видове лостове

Когато опорната точка е разположена между приложните точки на двете сили (фиг.2), лостът се нарича двустранен. Когато опорната точка е разположена  в единия край на лоста, то той се нарича едностранен (фиг.3).

фиг.3

 

Научихме ли всичко?

Решете теста!