Физични величини и единици - увод

1. Какво е физична величина?

    Физична величина се нарича характеристика на тяло, вещество, физично явление или процес, която може да се измери и оцени количествено. Масата m на телата, времето t за протичане на един процес, токът I по проводник са примери за физични величини. 

    Големината на физична величина се изразява с числена стойност (число) и единица за измерване (мерна единица): 5 m, 3 s, 4 kg. Например, когато сме измерили, че дължината на стаята е 5 m, това означава, че единицата за дължина метър (m) се съдържа в измерената от нас дължина на стаята 5 пъти. В случая 5 е числената стойност на измерената физична величина, метър (m) е нейната мерна единица.

2. Единици SI

    У нас и в повечето други страни е приета официално и се нарича Международна система на единиците за измерване. Нейното съкратено означение е SI (чете се "си"). Единиците SI  се разделят на две категории:

  • основни единици;
  • производни единици.

    Основните единици са общо 7. В табл. 1. са представени основните единици SI за механичните и електричните величини: килограм, метър, секунда и ампер.

    Производните единици се изразяват чрез основните, като се използвта уравненията, които свързавт съответните физични величини. Например скоростта при равномерно движение се изразява с уравнението , т.е. величината скорост v е отношение на величините дължина (път s) и време (t). Нейната мерна единица също е отношение на единиците на тези две величини: тя е метър за секунда (m/s). Някои от производните единици имат специални наименования и означения. (табл.2) 

3. Десетични кратни и дробни на единиците SI

    Някои физични величини имат много големи стойности, а други много малки. Затова във физиката широко се използва стандартният запис на чеслата. Например вместо 1 200 000 J записваме 1,2.106 J или вместо 0,0035 s записваме 3,5.10-3 s. 

Освен това са одобрени поредици от представки, с които се образуват наименованията на десетичните кратни и дробни на единиците SI (табл.3.). Наименованието се получава, като представката се свърже с наименованието на единицата. 

 

 

    Десетични кратни на единиците SI
Представка Означение Множител
гига G 109
мега M 106
кило k 103
хекто h 102
дека da 101
        

 

    Десетични дробни на единиците SI
Представка Означение Множител
деци d 10-1
санти c 10-2
мили m 10-3
микро   10-6
нано n 10-9
Таблица 3. Представки на единиците SI