Тестове

Начален тест Работа и мощност
Механично движение Кинетична и потенциална енергия
Скорост и ускорение Закон за запазване на енергията
Равноускорително движение Работа и енергия - първи вариант      втори вариант
Механична работа и енергия - трети вариант
Механична работа и енергия - четвърти вариант
Свободно падане Равновесие на телата
Равнозакъснително движение Лост
Движение на телата - първи вариант      Макари и наклонена равнина
Движение на телата -    втори вариант  
Първи принцип на  механиката Налягане на течности и газове
Втори принцип на механиката Хидростатично налягане
Трети принцип на механиката Измарване на налягането
Видове сили Закон на Архимед
Знаем ли принципите на механиката? -
първи вариант 
Прости механизми - първи вариант      втори вариант
Знаем ли принципите на механиката? -
втори вариант
Заключителен тест
Знаем ли принципите на механиката? - трети вариант  
Знаем ли принципите на механиката? - четвърти вариант  

 

 
Принципи на механиката - първи вариант      втори вариант

 

Тест МЕХАНИКА