Физични явления - начален преговор

1. Движение и сили

  • Според вида на траекторията движенията се разделят на праволинейни и криволинейни.

Скоростта v на движение е равна на пътя, изминат за единица време:

                                                   или   

  • Силата на натиск F, разделена върху площ S, създава налягане p, което се пресмята по формулата:

                                                или 

Единицата за налягане е паскал (1 Pa = 1 N/m2).  

  • Плътността ρ на тяло (вещество) се определя, като масата m на тялото (веществото) се раздели на неговия обем V:

                                                             или 

Единицата за плътност е kg/m3 или g/cm3.

  • Люлеенето на махало е пример за трептене - често срещано в природата и в техниката периодично механично движение, което се характеризира с период Т, честота ν и амплитуда A. 

Единицата за честота се нарича херц (Hz). Периодът Т и честотата ν  на трептене са свързани с равенството .

  • Звукът е трептения, които се разпространяват като вълна в материална среда - газ, течност или твърдо тяло. 

За разлика от светлината звукът не може да се разпространява във вакуум. 

 

2. Електричен ток

  • Електричният ток е насочено движение на електрични заряди. 

В металните проводници такова движение може да извършват свободните електрони. Насоченото движение на зарядите се характеризира с физична величина, която също се нарича електричен ток. 

Фиг.1. Посоката на тока е противоположна на посоката на движение на свободните електрони.

 

По определение електричният ток I е равен на заряда q, преминал през напречното сечение на проводника за единица време t:

 или 

  • Електричното напрежение U е мярка за енергията, която електричните заряди (електроните) предават на консуматора или получават от източника при протичане на електричен ток.
  • Проводниците и всички консуматори в електрическите вериги намаляват електричния ток и се характеризират с величината електрично съпротивление R:

 или 

  • Електричният ток има топлинно действие. Количеството топлина Q, което се отделя за време t в проводник със съпротивление R, когато по проводника тече ток I, се определя по закона на Джаул-Ленц:

            закон на Джаул-Ленц

  • Мощността на тока P (електричната енергия, която всяка секунда се преобпазува в консуматора в топлина или в  друг вид енергия) се пресмята по формулите:

, или  ,         мощност на тока

където U е напрежението върху консуматора , I - токът през консуматора, а R - неговото съпротивление.