Механични вълни

1. Бягащи вълни

    Предаването на трептения от  частица на частица в една елеастична среда се нарича вълново движение.

Основни понятия и величини:

  • Тялото или устройството, което поражда принудени трептени в средата, се нарича източник на механични вълни
  • Вълни, които се отдалечават от източника си, се наричат бягащи вълни
  • Скоростта , с която бягащата вълна се отдалечава от своя източник, т.е. скоростта на разпростаранение на трептенията в средата, се нарича скорост на вълната. Скоростта на вълната е различна от скоростта на движение на частиците. При вълновото движение всяка частица извършва трептене около равновесното си положение, като това трептене се разпространява с постоянна скорост в средата и обхваща все нови и нови частици. 
  • Ако частиците на средата трептят в направление, перпендикулярно на посоката на разпространение, вълната се нарича напречна вълна.
  • Когато частиците трептят в направлението, в което се разпространява вълната, то вълната се нарича надлъжна.

Основно свойство на вълните: 

  • Бягащите вълни пренасят през средата механична енергия, не пренасят вещество. Затова източникът нпрекъснато трябва да извършва работа за тяхното поддържане и да внася енергия в средата. 

Частиците на средата само трептят около равновесните си положения, при което силите на еластичност извършват работа и става предаване на енергия от частица на частица.