8 клас (9 клас - първа част)

*** През учебната 2018/2019 година влиза в сила новата учебна програма по физика и астрономия за учениците от 8 клас (9 клас в профилираните гимназии).*** 

 
Физични явления (начален преговор) - урок за начален преговор
 
 
 

Част І. Механика

 

Част ІІ. Топлинни явления  

    Механиката е раздел от физиката, който изучава най-общата и най-простата форма на движение на материята - движението на телата едно дпрямо друго. 
    Развитието на механиката като наука започва от ІІІ в. пр. н.е. с откриването на закона за равновесието на лоста и законите за равновесие на плаващите тела от древногръцкия учен Архимед (287 - 212 г. пр.н.е.). Основните закони на механиката до голяма степен са изяснени от италианския физик и астроном Галилео Галилий (1564 - 1642) и окончателно формулилани от английския учен Исак Нютон (1643 - 1727).
    Молекулната физика е раздел от физиката, изучаващ строежа и свойствата на веществата, изхождайки от молекулно-кинетичните представи за според които всички тела са изградени от молекули, извършващи непрекъснато хаотично движение.
   Термодинамиката е раздел от физиката, изучаващ общите свойства на макроскопичните системи, намиращи се в термодинамично равновесие, и процесите на преход между такива състояния.