Количествени задачи 3

Задача 23. При осветяване на фотоклетка от катода се отделят електрони, чиято максимална кинетична енергия е 1,5 eV. Колко волта е спирачното напрежение?

 

Виж решението

 

Задача 24. Колко електронволта е максималната кинетична енергия на фотоелектроните, ако спирачното напрежение е 0,8 V?

 

Виж решението

 

Задача 25. Когато метална повърхоност се освети със синя светлина, наблюдава се фотоефект. Фотоефект обаче не възниква, ако светлината е червена. В кой от следните случаи може със сигурност да се твърди, че ще възникне фотоефект? Същата повърхност се осветява със: а) зелена светлина; б) инфрачервена светлина; в) ултравиолетова светлина.

 

Виж решението

 

Задача 26. Червената граница на фотоефект за цезиев катод съответства на дължина на вълната λmax = 680 nm. Ще предизвика ли фотоефект светлина с честота ν = 5.1014 Hz?

 

Виж решението

Задача 27. Отделителната работа за калия е 2,24 eV. При каква дължина на вълната се намира червената граница на фотоефекта за този метал?

 

Виж решението

 

Задача 28. Отделителната работа на лития е 2,3 eV. Колко е максималната кинетична енергия на фотоелектроните, при облъчване на образец от литий с монохроматична светлина с дължина на вълната 450 nm?

 

Виж решението

 

Задача 29. Фотоклетка се облъчва с монохроматична светлина с дължина на вълната 440 nm. Определете отделителната работа за метала, от който е изготвен катодът на фотоклетката, ако спирачното напрежение е 0,6 V.

 

Виж решението

Задача 30. Опит, подобен на опита на Юнг, е направен с електронни вълни. Сноп от електрони преминава през дватесни процепа, и върху фотоплака се регистрира интерференчна картина. При каква скорост на електроните разположението на интерференчните ивици ще бъде същото, както ако опитът се проведе със светлина с дължина на вълната λ = 500 nm ?

 

Виж решението