Количествени задачи 2

Задача 12. В опита на Юнг е използвана монохроматична светлина с дължина на вълната 500 nm. Разликата в пътищата на вторичните вълни до точките A, B, C и D от екрана са   ΔrA = 0; ΔrB = 750nm; ΔrC = 1,5μm; ΔrD = 1,75μm. В кои точки се наблюдават интерференчни максимуми и в кои - интерференчни минимуми?

Виж решението

Задача 13. При каква минимална дебелина d в отразена слънчева светлина сапунена ципа изглежда червена ( λ0 = 650 nm)? Показателят на пречупване на водата е n = 1,33.

 

Виж решението

 

Задача 14. Върху мокър асфалт е разлято масло с показател на пречупване n = 1,4. Перпендикулярно на повърхността на петната пада слънчева светлина. В какъв цвят ще е оцветено мазно петно с дебелина d = 250 nm? Показателят на пречупване на водата е n = 1,33.

 

Виж решението

Задача 15. Върху дифракционна решетка с константа d = 4,8 μm пада перпендикулярно монохроматична светлина. Под ъгъл  θ = 30º се наблюдава дифракционен максимум от четвърти порядък. Колко нанометра е дължината на вълната на светлината?

 

Виж решението

 

Задача 16. Монохроматична светлина с дължина на вълната λ = 589 nm пада перпендикулярно върху дифракционна решетка. Колко е константата на решетката, ако дифракционният максимум от втори порядък се получава при ъгъл θ = 45º?

 

Виж решението

 

Задача 17. Върху дифракционна решетка с 8000 процепа/cm пада перпендикулярно монохроматична светлина. При каква максимална дължина на вълната може да се наблюдава дифракционен максимум от втори порядък?

 

Виж решението

Задача 18. Електрическа лампа с мощност 150 W свети по-силно, отколкото лампа с мощност 75 W. Защо тогава електрически нагревател (радиатор) с открит нагревателен проводник с мощност 1000 W дава съвсем малко светлина?

 

Виж решението

Задача 19. Определете дължината на вълната λmax, съответстваща на максимума в спектъра на топлинно излъчване на човешкото тяло. Температурата на кожата приемете за 34 ˚C.

 

Виж решението

 

Задача 20. Човешкото око е най-чувствително към светлина с дължина на вълната 560 nm. При каква температура максимумът на интензитета на топлинното излъчване на черно тяло се намира при тази дължина на вълната?

 

Виж решението

 


Задача  21. Температурата на абсолютно черно тяло е 27 ˚C. Колко пъти ще нарасне мощността на топлинното излъчване на тялото, ако то се нагрее до температура 327 ˚C?

 

Виж решението

 

Задача 22. Мощността на излъчване на черно тяло нараства 5  1/16 пъти, когато температурата му се увеличи с 100 К. Колко е началната температура на тялото?

 

Виж решението