Количествени задачи

 

Задача 1. Определете дължината на вълната на монохроматична светлина с честота ν = 4,7.1014 Hz а) във вакуум; б) в кварц (n = 1,54).

Виж решението

 

Задача 2.Колко е скоростта на светлината в диамант (n = 2,4)?

Виж решението

 

Задача 3. Монохроматична светлина има дължина на вълната 400 nm във вода (n = 1,33). Колко е дължината на вълната във вакуум? Какъв цвят е светлината?

Виж решението

 

Задача 4. Монохроматична светлинна вълна преминава през границата на две среди.

а) покажете, че е в сила равенството 

б) Определете дължината на вълната λ2 на светлината във втората среда, ако λ1 = 450nm, n1 = 1,33 и n2 = 1,50.

в) Колко е дължината на вълната във вакуум?

Виж решението

 

Задача 5. Светлинен сигнал са разпространява по оста на стъклено влакно с дължина 10 km и показател на пречупване 1,5. За колко секунди сигналът ще премине през вълкното?

 

Виж решението

Задача 6. Светлинен лъч, който се разпространява във въздуха (n1 = 1), пада под ъгъл α1= 60º върху стъклено блокче. Определете показателя на пречупване n2 на стъклото, ако ъгълът на пречупване е α2 = 30º.

 

Виж решението

Задача 7. При какъв ъгъл на падане αотразеният и пречупеният лъч са взаимноперпендикулярни?

 

Виж решението

 

Задача 8. Граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение на границата стъкло-въздух е sinαгр = 2/3. Колко е показателят на пречупване на стъклото?

Виж решението

 

Задача 9. На фигурата е показана част от хода на светлинен лъч, който преминава през стъклена пластинка, потопена в течност с показател на пречупване n2 = 1,3. Определете показателя на пречупване nна стъклото.

Виж решението

 

Задача 10. Светлинен сноп пада под ъгъл 60º  върху границата на две течности и се пречупва под ъгъл 45º .Скоростта на светлината в първата течност е  2,45.108 m/s. Колко е скоростта на светлината във втората течност?

 

Виж решението

 

Задача 11. Точков източник на светлина се намира на дълбочина h = 1 m под повърхността на езеро. Определете радиуса r на кръг, през който лъчите излизат от водата. Показателят на пречупване на водата е n = 1,33.

 

Виж решението

Задача 2. Определете дължината на вълната на монохроматична светлина с честота ν = 4,7.1014 Hz а) във вакуум; б) в кварц (n = 1,54).

Виж решението

 

Задача 3.Колко е скоростта на светлината в диамант (n = 2,4)?

Виж решението

 

Задача 4. Монохроматична светлина има дължина на вълната 400 nm във вода (n = 1,33). Колко е дължината на вълната във вакуум? Какъв цвят е светлината?

Виж решението

 

Задача 5. Монохроматична светлинна вълна преминава през границата на две среди.

а) покажете, че е в сила равенството 

б) Определете дължината на вълната λ2 на светлината във втората среда, ако λ1 = 450nm, n1 = 1,33 и n2 = 1,50.

в) Колко е дължината на вълната във вакуум?

Виж решението

 

Задача 6. Светлинен сигнал са разпространява по оста на стъклено влакно с дължина 10 km и показател на пречупване 1,5. За колко секунди сигналът ще премине през вълкното?

 

Виж решението