Качествени задачи

Задача 1. Защо, когато астрономите наблюдават отдалечена галактика, казват, че гледат "назад" във времето?

 

Като електромагнитна вълна светлината се движи във вакуум със скорост приблизително равна на 3.108m/s. Когато наблюдаваме една звезда или далечна галактика, ние всъщност виждаме светлината, която е напуснала тези обекти преди много, много години. Колкото по-далече е разположен един космически обект, толкова повече време е необходимо на светлината, излъчена от него, да достигне до нас. Напр. светлината, излъчена от нашето Слънце, което е отдалечено от Земята на 150000000 km, ще измине това разстояние за 8 min. И едва след 8 min ние ще получим информацията, носена от тази електромагнитна вълна. Затова когато астрономите наблюдават отдалечена галактика, казват, че гледат „назад във времето”.

 

Задача 2. При какъв ъгъл на падане αотразеният и пречупеният лъч са взаимноперпендикулярни?

 

  Виж решението  

 

Задача 3. Как ще се измени интензитетът I на светлинната вълна, ако нейната амплитуда E0 нарастне :

а) 2 пъти;        б) 3 пъти.

Виж решението

Задача 4. При понижаване температурата на жичката на обикновена лампа цветът на излъчваната светлина почервенява. Може ли па цвета на свитлината на луминесцентна лампа да се определи работната й температура? Защо?

 

Виж решението

Задача 5. Защо за предпазване от слънчеви изгаряния се използват плажни масла? Защо при екскурзия високо в планината се препоръчва носенето на тъмни очила?

 

Виж решението

 

Задача 6. Двама приятели се пекат на слънце: единият на открито, а другият - на светлината, преминала през стъклата на прозорците. Кой от двамата ще почернее повече? Защо?

 

Виж решението

 

Задача 7. Пресметнете в какви интелвали се намират честотите на инфрачервеното и ултравиолетовото излъчване.

 

Виж решението

 

Задача 8. Сравнете източниците на радиовълни, микровълни, инфрачервена, видима и ултравиолетова светлина. Кое е общото между тях и кои са основните различия?

 

Виж решението

Задача 9. По какво се различават спектрите на излъчване на рентгеновите тръби с различни аноди (например от волфрам и мед)? Как се променя спектърът на излъчване на дадена тръба, ако се увеличава напрежението между катода и анода?

 

Виж решението

 

Задача 10. Защо обикновените дифракционни решетки не могат да се използват за наблюдаване на дифракция на рентгенови лъчи?

 

Виж решението

 

Задача 11. Защо, преди да се направи ренгенов преглед на стомаха, на пациента се дава бяла каша, съдържаща бариеви соли?

 

Виж решението

 

Задача 12. Защо рентгеновите лъчи са опасни за здравето на човека? От какви материали се изработват престилките, ръкавиците и очилата на лекарите рентгенолози?

 

Виж решението

Задача 13. В затъмнено помещение наблюдавате къс желязо, който постепенно се нагрява. Отначало желязото е тъмно, след това изглежда червено, при по-висока температура започва да излъчва бяла светлина, а при още по-високи температури светлината добива сивкав оттенък. С помощта на закон на Вин за отместването обяснете изменението на цвета на желязото.

 

Виж решението

 

Задача 14. Някои звезди изглеждат червени, а други - сини. Повърхността на кои от тях е с по-висока температура? Обяснете.

Виж решението

Задача 15. Ако при определени условия от повърхността на даден метал се отделят фотоелектрони, може ли да се направи изводът, че при същите условия ще се наблюдава фотоефект и за друг метал? Обяснете.

 

Виж решението

 

Задача 16. Защо спирачното напрежение за дадена фотоклетка зависи от честотата на падащата светлина, но не зависи от нейния интензитет?

 

Виж решението

Задача 17. При стрелба куршумите преминават през дулото на пистолета подобно на фотоните през процеп. Защо върху мишената не се наблюдава дифракционна решетка?

 

Виж решението

 

Задача 18. Електрон и протон имат а) еднакъв импулс; б) еднакна скорост; в) еднаква кинетична енергия. Коя от двете частици има по-голяма дължина на вълната на Дьо Бройл?

 

Виж решението

 

Задача 19. Как ще се измени дължината на вълната на Дьо Бройл на електрон, ако: а) скоростта му нарасне 2 пъти; б) кинетичната му енергия нарасне 4 пъти?

 

Виж решението

 

Задача 20. Електронен сноп се ускорява от напрежение U. Как ще се измени дължината на вълната на Дьо Бройл на електроните, ако ускоряващото напрежение се намали 9 пъти?

 

Виж решението