Задачи

    Задачите по физика имат значение за по- задълбочено усвояване на учебния материал. Чрез тях се вниква във физическата същност на явленията, овладяват се връзките между величините, развива се физическото мислене, умение за работа с таблици, схеми и чертежи, развиват се конструктурски и експериментални умения.

    Независимо от вида на задачата е необходимо:

  • Да се познава смисълът на понятията, включени в условието;
  • Да се знаят определени закони и закономерности;
  • Да се знаят единиците за физичните величини, как се определят и как се преминава от едни към други;
  • Знания по математика;
  • Желание за работа и за преодоляване на трудности!

    Според начина на решаване задачите по физика се делят на количествени, качествени (логически- ако задачата може да се реши без математически действия) и експериментални.

    В това помагало Вие ще намерите решенията на задачите, които са включени в уроците на учебника по физика и астрономия на издателство "Булвест 2000".

                          

                       

   Освен тези задачи тук са включени и задачи от други източници (виж), както и такива, които са давани на олимпиади и зрелости изпити по физика и астрономия.