Рентгенови лъчи

   
Абстракт Целта на заданието е учениците да разширят знанията си за рентгеновите лъчи. Възрастовата граница е 15- 16 години. Заданието се осъществява като домашна работа по физика и астрономия. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация или реферат, които ще представят синтезирано проучената информация и виждания на учениците.
Увод     Боли Ви зъбчето и трябва да си направите рентгенова снимка. Преди да отидете в рентгеновия кабинет обаче, Вие искате да научите повече за тези лъчи и да разберете дали превенето на такава снимка на зъба Ви не е опасно за Вас.
Задача Потърсете информация за рентгеновите  лъчи. Открийте как е станало тяхното откриване, кои са източници на тези лъчи, какви са техните свойства и приложения. Създайте Power Point презентация, с която да разкажете на вашите съученици (учителят и класа) за  наученото от Вас. Или изгответе реферат.
Цели
 1. Да проучват и отсяват информация;
 2. Да обясняват начини за получаване и регистрация на рентгеновите лъчи;
 3. Да създават Power Point презентация или да пишат
Процес
 1. Работете в екип със съученик(ци).
 2. Влезте в интернет и проучете информацията от посочените източници, като се опитате да отговорите на следните въпроси:
 • Информацията, която откривате достатъчно пълна ли е, за да направите вашето проучване?
 • Кои от снимките в уеб-сайтовете, бихте използвали за вашата презентация?
 • Кои от клипчетата бихте могли да включите в презентацията за по- пълно разбиране на явлението и за предизвикване на по- голям интерес към явлението от съучениците ти?
 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научно-обосновани факти и снимков материал

          3. Създайте Power Point презентация или напишете реферат.

Време Една седмица
Източници www.medfiz.hit.bg/2.htmhttps://www.teenproblem.net/school/s/152.html
https://www.have2know.com/library/Physics12ClassLecture_08.pdf
https://www.puls.bg/health/inquisitive/news_1618.html
https://ncrrp.org/projects/bg-fin/docs/P1.pdf
https://fizikabg.blogspot.com/2010/02/blog-post_3957.html
https://www.slideboom.com/presentations/1623/Rentgenovi-lychi
Помощ  Поискайте помощ чрез електронна поща от ваши приятели, които също биха могли да ви изпратят снимков материал. Помислете кой от учениците от по- горните класове би могъл да ви помогне.
Продукт Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час на класа.
Оценяване
 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5. Презентацията показва разбиране на материала.
 6. Презентацията е привлекателна и добре изготвена.