Небесна дъга

   
Абстракт     Дъгата! Това пленяващо многоцветно явление омайва малки и големи още от незапомнени времена. В миналото дъгата е била свързана с множество магьоснически сюжети, но ние, хората от епохата не технологиите, сме разкрили част от нейната загадъчност.  
Увод     Подготвяте изложба на тема "Необикновената дъга" в училище. Трябва да представите пред съучениците си любопитни факти за произхода, видовете и начините на образуване на небесната дъга. 
Задачи

    Потърсете информация за небесната дъга. Открийте как е станало тяхното откриване, как се образуват, какви видове има. Създайте Power Point презентация, с която да разкажете на вашите съученици (учителят и класа) за  наученото от Вас. Или изгответе реферат.

Цели     Целта на заданието е учениците да разширят знанията си за рентгеновите лъчи. Възрастовата граница е 15- 16 години. Заданието се осъществява като домашна работа по физика и астрономия. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация или реферат, които ще представят синтезирано проучената информация и виждания на учениците.

 1. Да проучват и отсяват информация;
 2. Да обясняват видове и начина на образуване на небесната дъга;
 3. Да създават Power Point презентация или да пишат
Процес
 1. Работете в екип със съученик(ци).
 2. Влезте в интернет и проучете информацията от посочените източници, като се опитате да отговорите на следните въпроси:
 • Информацията, която откривате достатъчно пълна ли е, за да направите вашето проучване?
 • Кои от снимките в уеб-сайтовете, бихте използвали за вашата презентация?
 • Кои от клипчетата бихте могли да включите в презентацията за по- пълно разбиране на явлението и за предизвикване на по- голям интерес към явлението от съучениците ти?
 • Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научно-обосновани факти и снимков материал
            3. Създайте Power Point презентация или напишете реферат.
Време Една седмица
Източници  
Продукт Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час на класа.
Оценяване
 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5. Презентацията показва разбиране на материала.
 6. Презентацията е привлекателна и добре изготвена.