Инфрачервени и ултравиолетови лъчи

   
Абстракт Целта на заданието е учениците да разширят знанията си за инфрачервените и ултравиолетовите лъчи. Възрастовата граница е 15-16 години. Заданието се осъществява като домашна работа по физика и астрономия. Очакваният продукт е Power Point (РР) презентация или реферат, които ще представят синтезирано проучената информация и виждания на учениците.
Увод

Вие сте криминален следовател и преследвате през нощта заподозрян. Но тъмнината на нощта Ви пречи за неговото следене. Какво можете да използвате?


Или: Вие обичате слънцето, както и дългото излежаване под неговите лъчи. Това удоволствие може обаче да Ви коства много. Открийте с какво слънчевите лъчи могат да са полезни и с какво могат да Ви навредят.

Задачи

Потърсете информация за инфрачервените и ултравиолетовите лъчи. Открийте как е станало тяхното откриване, кои са източници на тези лъчи, какви са техните свойства и приложения. Създайте Power Point презентация, с която да разкажете на вашите съученици (учителят и класа) за  наученото от Вас. Или изгответе реферат.

Цели
 1. Да проучват и отсяват информация;
 2. Да обясняват начини за получаване и регистрация на инфрачервени и ултравиолетовите лъчи;
 3. Да създават Power Point презентация.
Процес

Работете в екип със съученик(ци);

Влезте в интернет и проучете информацията от посочените източници, като се опитате да отговорите на следните въпроси:

 1. Информацията, която откривате достатъчно пълна ли е, за да направите вашето проучване?
 2. Кои от снимките в уеб-сайтовете, бихте използвали за вашата презентация?
 3. Кои от клипчетата бихте могли да включите в презентацията за по-пълно разбиране на явлението и за предизвикване на по-голям интерес към явлението от съучениците ти.
 4. Конспектирайте събраната информация, която ви е необходима за представянето, като обърнете внимание на най-завладяващите и научнообосновани факти и снимков материал;

Създайте Power Point презентация или напишете реферат.

Време Една седмица
Източници www.medfiz.hit.bg/5.html
htmwww.medfiz.hit.bg/4.html
www.uvlines.hit.bg
https://www.galaxies.hit.bg/
Помощ  Поискайте помощ чрез електронна поща от ваши приятели, които също биха могли да ви изпратят снимков материал. Помислете кой от учениците от по- горните класове би могъл да ви помогне.
Продукти Power Point (РР) презентация, която ще бъде представена от всеки екип по време на час на класа.
Оценка
 1. Презентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. Учениците са използвали технологичните източници ефективно.
 3. Изследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 4. Съдържанието е прецизно и научно вярно.
 5. Презентацията показва разбиране на материала.
 6. Презентацията е привлекателна и добре изготвена.