Кръстословица "От атома до Космоса"

      Хоризонтално

2.     Устройство, в което се ускоряват и сблъскват протони.

5.     Устройство, в което се задействат, контролират и поддържат ядрени реакции;

9.     Фамилията на английски физик, откривател на неутрона.

12.   Гигански горещи кълба от йонизирани газове, мощен източник на електромагнитно излъчване.

13.   Атомите на един химичен елемент, които се различават по броя на неутроните

14.   Фамилията на американски астроном, който открива връзката между скорост и разстояние между галактиките.

16.   Античастицата на електрона

19.   Фамилия на учен, който предсказва съществуването на частицата- бог.

20.   Центърът на атома, в която е съсредоточена основната му маса

22.   Името на шестия кварк.

25.   Явление, при което се изпускат алфа-, бета- и гама- лъчи

27.   Ядрена реакция, при която две или повече атомни ядра се сливат, образувайки по- тежко ядро;

28.   Частица, която е изградена от два кварка.

29.   Френски физик, който открива естествената радоиактивност.

30.   Европейска организация за ядрени изследвания

31.   Частица, която съдържа два протона и два неутрона.

Вертикално

1.     Една от теориите за създаването и развитието на Вселената.

3.     Фамилията на жена, която допринася за създаването на теорията за радиоактивност.

4.     Датски физик, който създава квантовия модел за строеж на атома.

6.     Раздел от физиката и астрономията, в който се изучава Вселената.

7.     Името на нашата Галактика

8.     Частица в ядрото с положителен заряд.

10.   Галактика, за която се предполага, че след време ще се сблъска с нашата Галактика.

11.   Процесът на превръщане на двойка частица-античастица при техния сблъсък в други частици с по-малка или нулева маса.

15.   Другото име на неутронните звезди.

17.   Руска установка за термоядрен синтез

18.   Частица с нулева маса в покой, която във вакуум се движи със скоростта на светлината.

21.   Вид сили, с които си взаимодействат частиците в ядрото.

23.   Първият стадий в еволюцията на звездите.

24.   Екологично чисто гориво

26.   Нашата звезда.