"Светът на ЦЕРН"-2

Хоризонтално

1.     Името на шестия кварк.

5.     Атомите на един химичен елемент, които се различават по броя на неутроните

7.     Явление, при което се изпускат алфа-, бета- и гама- лъчи

9.     Устройство, в което се задействат, контролират и поддържат ядрени реакции;

12.   Европейска организация за ядрени изследвания

14.   Центърът на атома, в която е съсредоточена основната му маса

16.   Екологично чисто гориво

17.   Частица в ядрото с положителен заряд.

18.   Фамилията на английски физик, откривател на неутрона.

19.   Руска установка за термоядрен синтез

Вертикално

2.     Античастицата на електрона

3.     Частица, която съдържа два протона и два неутрона.

4.     Частица с нулева маса в покой, която във вакуум се движи със скоростта на светлината.

6.     Фамилия на учен, който предсказва съществуването на частицата- бог.

8.     Устройство, в което се ускоряват и сблъскват протони.

10.   Фамилията на жена, която допринася за създаването на теорията за радиоактивност.

11.   Френски физик, който открива естествената радоиактивност.

13.   Частица, която е изградена от два кварка.

14.   Ядрена реакция, при която две или повече атомни ядра се сливат, образувайки по- тежко ядро;

15.   Процесът на превръщане на двойка частица-античастица при техния сблъсък в други частици с по-малка или нулева маса.